Archive pour août, 2015

Alain (9)

AMEK I NESGENSIS AKUD ?

« Ayen yakw yesɛan assaɣ akked wakud yezleg deg inawen-nneɣ s imerwas ifessasen s waṭas i d-nettagum seg issiklen-nneɣ. Azekka ad iliɣ di Marseille. Marseille tettṛaǧu, amsakul yettqeṛṛib ɣuṛ-s, att-yettaf, irezzu ɣuṛ-ṣ, u yesɛedday-itt-id seg imal ar umiran u dindin ar yizri. Wannag, tamdint ur tbeddel ara s waṭas. Tella zik uqbel ad tili zdat n wallen-iw u zdat n yiḍaṛṛen-iw. Seg wanda i d-kka takti yagi taguzzlant belli ur nettbeddil ara imal, maca nettaf-it-id.
Geret tamawt belli, ulamma deg yiwen n umedya am agi, takti tecceḍ ma yella nwala-tt akken ilaq, acku, m’akkenni kan qeṛṛebeɣ tamdint, ad-ɣelli cwiṭ cwiṭ, ad-tettali cwiṭ, imezdaɣen-is xeddemen agim n tuzzyiwin u ttiwsiren akken kan deg yiwen wakud am temdint-nni. U nekk s timmad-iw, war ma ḥesbeɣ ibeddilen n lxaṭeṛ-iw akked tikta-w, tagara, asmi ar ad iliɣ dinna, tettili d-tin nniḍen imi lliɣ deg-s. tamdint ma yella isem-is Yokohama, ma yella tembawel lqaɛa di tesweɛt, neɣ ma yella inebgi d Attila s yigen-ines, ibeddilen ahat ad ilin. Tiɣawsiwin i d-yettṛuḥun s tillugna, u d tid-ak nuɣ tannumi nettṛaǧu, ttakent-aɣ-d takti n imal yellan seg yiwen ṣṣenf, tella d tagermazt u d tagezzlant diɣen.
A-ttṛaǧuɣ iṭij, iqeṛṛeb i wakken ad yecṛeq ɛla ḥsab n tafada, ẓeṛiɣ belli ur d-yettlal ara deg ilel, maca yeččeṛṛiq-d ɣef yemḍiqen nniḍen yakan, u iɣelli-d deg imḍiqen nniḍen, ttṛaǧuɣ izenzaren agi yettwassenen s wefṛaḍ n umaḍal. A-ttṛaǧuɣ tamacint, ad as-d-selleɣ deg tiqenṭeṛt amɣuzan, tasersart, abbu, taṣeffaṛt swahan-iyi-itt-id. Deg wanda diɣen tella takti nniḍen belli imal yettas-d ar ɣuṛ-i lemer ur ttṛuḥuɣ ara ar ɣuṛ-s… Takti tamezwarut i d-tidettit xas ulamma tiɣawsiwin ad qiment deg umḍiq-nsent. Tis snat d-tidettit xas ma tiɣawsiwin ttqeṛṛibent ar ɣuṛ-neɣ s umbiwel-nsent. Maca akud iteddu akken nniḍen akw mačči am tmacint. »

Alain

Tasuqilt sɣuṛ Awras

11046947_1625845167635062_1264846068972845707_n

 

Da s tefṛansist

Alain (8)

Amdan d abuḍḍlam s yiman-is

Amdan d abuḍḍlam s yiman-is; yewwid anẓeṛ ay-agi. D acu kan yewwid anbeɛɛed i waṭas n tuccḍiwin dagi i d-yesbedden irem n urefray. Ayen iweɛṛen akw deg tuccḍiwin agi d liman belli urefray d « Nekkini » nniḍen; d yiwen n « Nekkini » yesɛan izarafyaten-is, irumsa ines akked tixidas-is, amzun d yir aneglus, d asemtar aciṭani. Mgal acu yewwid ad negzu belli ulac acemma n tidmiyin ḥala kan ameggay awḥid, « Nekk ». Tamawt agi tettazega-d deg temsirt talsawit. Ur d-yewwi yara ad as-neqqaṛ belli deg tirga i nettuɣal nettxemmim. Yewwid anẓeṛ belli tidmi tettili-d s lebɣi…
Anessefsi izɣuɣen agi asmi ar aneqqaṛ s tefses belli ayen akw ur nettwadmun ara d tasemseddut neɣ, ttif annect-a, ayen dɣa ur yettwadmun ara d tafekka, anamek-is d taɣawsa yeknan i lebɣi-w, d taɣawsa ddaw laɛnaya-w. D wagi i d-amenzay n uḥebbeṛ… Ihi Arefray d amanik n tikci n yiseɣ i tfekka n yiman, att-nḥader amzun d iken; amzun d akli i nesɛa d tukkest u yessefk ad nedhu deg-s. Arefray d aḥeqqeṛ n « Nekkini », yettaran tafekka d amsemmud.
Nettagwad arefray-nneɣ; dagi i tezdeɣ aɣlaḍ azwaran. « Nekk » nniḍen yessenhaṛ-iyi, yessen-iyi u yerna ur ssineɣ akken yelha. Timmukkest d azɣuɣ n yiwen n ṣṣenf. « Atan Baba i d-yettakwin; atan win i d-iyi-senhaṛen. Nekk s netta i ttwamelkeɣ… Sumata, ulac tizzelgi i wseqdec n yallas n yirem « Arefray » : d asegzal n tsemseddut. Maca, ma yella nesmeɣwe-itt. ihi akka i d-beddu tuccḍa; u nnig waya, d aɣlaḍ. »

Alain

Tasuqilt sɣuṛ Awras

10313047_1625422931010619_3946704756221898709_n

 

Da s tefṛansist

Alain (7)

Egg lehna-k

Egg mačči ad tettwaḥeṛṣeḍ, d tagi i d-talqayt n lehu. Maca, axateṛ tiẓidanin ttakent-d kra n tadfi tamecṭuḥt war ma nesɛa ayen nniḍen at-nexdem siwa kan atent-neǧǧ ad fsint, aṭas n yemdanen beqqun ad ɛeṛḍen lehna s tikli yagi kan, maca ccḍen mliḥ. D cwiṭ kan n tadfi i aɣ-d-ttas seg uẓawan lemer anesteqneɛ kan s uḥesses neɣ lemer ur ncennuy ara maḍi, d ayen i d-yessenṭqen yiwen n wemdan amegzu u yenna-d d akken yettaɛṛad aẓawan s ugerjum mačči s umeẓẓuɣ. Ula d tadfi i d-itekken s unuɣen ihuskayen d tadfi n usteɛfu, u diɣen ur t-ceɣeb ara ddeqs, lemer ur nesxelwiḍ s yiman-nneɣ, neɣ lemer ur ur nteg ara talkensit ; ihi mačči kan d azraf, d anadi akked tasehrest.
Ttṛuḥun yemdanen s ahanay u tqelliqen ddeqs deg-s almi ur beqqun ara at id-inin; yewwid ad yili usnulfu, neɣ xeṛṣum d urar, u ay-agi diɣen d asnulfu. Yal yiwen yettmektay-d s tmellaɣin n tmetti, anda isebgaren ttafen tadfi. Mmektaɣ-d imalasen nni ufṛiḥen anda ttxemmimeɣ kan ɣef umezgun n yimsullal ; maca nejjeṛeɣ-d aṛeṭṭal, aserdas, bu-nniya ed tameṭṭut tawessart deg kra n iẓuṛan s ujenwi-inu, kra nniḍen slusuyen-asen ; ur ẓeṛiɣ acemma ɣef imeshanayen ; tettwanefk-asen tazɣent, tadfi d taḍaɛfant, maca ddeqs n tadfi s lqella n usnulfu. Wid yetturaren s lkaṛṭa snulfuyen-d s tirni u ttbeddilen tikli tamikanikit n tedyanin. Ur ssuturet ara i win ur nessin ad yurar ma yḥemmel urar. Tasertit ur tettqelliq acemma lemer kan annessen urar ; maca yewwid at-nelmed. Akka ihi deq akw tiɣawsiwin, yewwid ad nelmed amek annili nhenna.
Neqqaṛ-d belli lehna dima treggwel fell-aɣ. Aya d tidet ɣef lehna iɣ-d-yettasen, acku ulac lehna i d-yettasen. Maca lehna i nteg ur d-aɣ yettɣuṛ maḍi. Aya d almad, u nlemmed dima. Simmal nettissin, simmal nezmer annissin. S-ya i d-tekk tadfi n leḥmala n yidles alatini, ur nesɛi tagara maḍi, maca irennu kan s ufara. akken am tadfi m’ad yili yiwen d amẓawan. U yenna-d Aristote ɣef taɣawsa yagi timsedhect, belli « amẓawan n tidet d win yettafen iman-is deg uẓawan, u asertay n tidet d win yettafen iman-is di tsertit ». « Tiḍefyin, akken i d-yenna, d izmal n tnezmarin ». Awal agi yesseqsiq s teblalt n yirmawen i d-aɣ-yettawin beṛṛa n usekkud u ma nezmer annegzu tasmedna yagi timsedhect, acḥal n tikkal u tettwankeṛ lbaṭel, d agi dɣa i d-yewwi anwali. Azmul n ufara n tidet di yal tigawt d taḍfi i nessen annaf deg-s. Anda akken i nettwali belli lxedma nettat weḥed-s d taɣawsa taẓidant, u tettqum. Gziɣ belli d lxedma tilellit, d asemdu n tazmert u d tala n tazmert s umata. I tikkelt nniḍen, mačči d aṣeḥṛeṣ n yiman, maca d tigin. Yal yiwen iwala imaṣṣuten ibennun taxxamt m’ad stufun. Yewwid a-ten nwali m’akken ad fernen yal taẓṛut. Taḍfi yagi tella deg yal tazzult acku axeddam yesnulfuy-d u ilemmed dima. Maca ulamma tablalt tamikanikit tettawid aqelleq, tettili tamterwit diɣen asmi axeddam ur iseɛɛuy ara aḥric deg umahil u ayen din yettɛawad war ma yekseb ayen iga, war ma yesqedec-it i wakken ad yelmed nnig n wayen yessen. Nemgal, ukemmel n leqdicat u amiru n umahil d ayen i d-yettawin lehna i ufellaḥ, ḥṣiɣ-t d ilelli u d bab deg ayla-s.
Maca tikwal tettili ddiɛaya tameqqṛant n medden meṛṛa mgal lehna yeswan acḥal n leɛtab u dima s takti tamihawt n lehna i nekseb, ar ad neɛṛeḍ kra. Acku d leɛtab i yelhan ziɣ, akken i d-yenna Diogène ; maca tanuffut ur d-as d-yehwi ara ad bib tanemgalt agi ; yewwid ad ekk nnig-s u, i tikkelt nniḍen, ad tegg taḍfi n tasnezgimt i leɛtab agi.

Alain

Tasuqilt : Awras

11025784_1623779731174939_3906840849595998028_n

 

Da s tefṛansist

Alain (6)

Amgerrad ger unaẓuṛ akked ineḍ

Yegwra-d ad nini deg wacu anaẓuṛ yemgarrad akked ineḍ. Deg meṛṛa tikkal mi takti tettzeggwir u tferru asselkem, tettuɣal d tamguri. U diɣen ahat d tidett belli amahil yallas, ulamma di tamguri, yettwenniɛ takti am akken ineḍ yettaf ugar n wayen iɣil akken kan yeɛṛeḍ ; deg waya yella d anaẓuṛ, maca tikwal kan.
D ṣṣaḥ dɣa tettili tagensest n tikta deg yiwet n tɣawsa, zemereɣ ad iniɣ diɣen belli tikta s tabadut-is iṣeḥḥan am unuɣ n yiwen wexxam, d amahil amikaniki kan, am akken yiwet n tmacint yettwaɛemmeṛen mliḥ ad teg amahil s wagim n tisukan di tazwara.
Anxemmet tura i leqdic n umeklay n tarudemt ; iban belli ur nezmir ara anesɛu asenfaṛ n meṛṛa initen ar ad yesseqdec deg umahil ar ad-yebdu ; takti tettas-d simmal ad iqeddec ; d aseddi lemer ad nini belli takti tettas-d ar ɣuṛ-s imir-nni kan, akken ula ɣuṛ umeshanay, u yella s timmad-is d ameshanay diɣen n umahil-ines i d-yettlalen imir-nni. D tagi i d tamlilt n unaẓuṛ.

Alain

Tasuqilt : Awras

10978493_1617284788491100_489243745344706247_n

 

Da s tefṛansist

Alain (5)

D acu i d azal n tanakti n ufara ?

Abrid am tisira yettalin. Tugna tahuskayt n ufara. Maca yerna ur taban ara tgerrez. Ayen i ttwaliɣ yecceḍ, deg tugna yagi, d abrid agi yettwasunɣen di tazwara u yettalin yallas, aya yebɣa ad yini belli tamnekda n ungifen ed wukṛiḍen yessebɣasaɣ daɣen ar tablalt yellan d tameqqṛant, akken ma tella ṣṣifa-nsent, u lḥasun talsa tetteddu ar twenza-s s wallalen meṛṛa, xas akken tettwajelkweḍ u tettwaṛxeṣ, maca tettaẓ yallas ar zdat.
Win yelhan ed wumcum, amasnag ed umeslub deggiren deg yiwet n tnila, bɣan neɣ uhu, ẓṛan neɣ uhu. sseneɣ dagi urar ameqqṛan n iyucen imingen, ixeddmen ayen ur nelli i demma nsen. Maca tanemmirt tameqqṛant. Ur ttaḥmaleɣ ara tamikanikt agi, lemer ttamneɣ s wayen. Ula d Tolstoï iḥemmel ad yeskacbu iman-is am ubelkam uḍɛif deg tnififin timeqqṛanin. Diɣen Pangloss, uqbel wigi, yeḥmed Lbaraka, deg wayen yelhan i d-ssufuɣ deg acḥal n lemḍeṛṛat. Nekk ar ɣuṛ-i, ur zemireɣ ara ad amneɣ s yiwen n ufara aẓegẓan, ur d-as-ttakeɣ acemma n laman.

Alain

Tasuqilt : Awras

10978575_1616958871857025_3614630399719591284_n

 

 

Da s tefṛansist

Alain (4)

Dmu anamek-is « ini-d uhu ».

Dmu, anamek-is d timenna n uhu. Geret tamawt belli azmul n ih yekka-d sɣuṛ wemdan yeṭṭeṣen ; d anemgal n tikwin i zeggwin aqeṛṛu s timenna n uhu. Uhu i wacu ? I wmaḍal, i wsnaraf, i win ifettun ? Aya d ayen i d-yettbanen s-ufella kan. Akken yella lḥal, i netta i wumi tidimi teqqaṛ-d uhu. Tberru i weqbal imnecṛeḥ. Tberru i yiman-is. Tettnaḍaḥ mgal iman-is. Ulac deg umaḍal amennuɣ nniḍen yecban wagi.
Ayen i yerran amaḍal yettkellix s yimnaḍen-is, s wagu-s, s imyuwwaten-is imeɛwuja, acku qebleɣ, akcu ur ttnadiɣ ara ayen nniḍen. U ayen yerran asnaraf d bab-iw, acku ttqadaṛeɣ deg umur ad sfeqdeɣ. Xas ulama d asekkud n tidett, tettkellix s naddam yellan. S uɣili (liman) i ttuɣalen yemdanen d aklan. Asnezgem (axemmem), d ankar n wayen nettamen.
Win yettamnen ur yeẓṛi acemma seg wayen yumen. Win yesteqnan s tidimi-s ur yettxemmim acemma. At-id-iniɣ dɣa ɣef tiɣawsiwin id-aɣ-d yezzin (…) D acu ar ad waliɣ ma yella yewwid ad amneɣ s kullec ? Di ṣṣaḥ, aya d kra n usxelweḍ, u am ugertil wartigzi. Maca s usteqsi ɣef yal taɣawsa i zemereɣ att-waliɣ (…) Ihi ziɣ i yiman-iw i wumi qqaṛeɣ uhu.

Alain, Imeslayen ɣef tizemmar

Tasuqilt : Awras

10347241_1616942358525343_7875441790538762307_n

 

 

Da s tefṛansist

Alain (3)

Tuẓulin n uɣeṛman

Azbu ukud Taɣawalt, atenti snat n tuẓulin n uɣeṛman. S taɣawalt, ad yeḍmen (ad iwekked) tasunḍa, s uzbu, ad yeḍmen tilelli. U iban-d am tziri belli tasunḍa ed tilelli ur msebḍant ara yakw, acku « urar n tidusiyin », meḥsub ṭṛad uslig, di yal tasdidt (dqiqa), ur d-gelluy ula s yiwet n tlelli, d tudert taɣeṛṣiwt, yettwanefken i yigacuren meṛṛa. Ihi sin irmawen agi, tasunḍa ukud tielli, beɛdit aṭas i wakken ad msegdalen, ḥemmeleɣ lemer ad iniɣ belli ttemyagaren.
Tilelli ur tettili ara war tasunḍa, tasunḍa ur teswi acemma war tilelli. Tuɣin n wawal s uzbu d tagi i d-lbaḍna n tidett. Ayen yetthuddun taɣawalt d tawernaḍt, ayen yetthuddun azbu d tasnareft. Sin wawalen agi ttemsawalen, acku tasnareft m’ad tessexdem afud mgal turdiwin, turdiwin agi, ar deqqal, ssexdament afud mgal tasnareft, u s tuttya, asmi azbu ad yuɣal d wartaɣawalt, akken i xedmen idabuten i wakken ad sɛafjent (meḥqent) azbu, akka ihi i d-ttuɣalen d tisnuraf. Akken kan yiwen udabu ad yesseqdec afud i wakken ad yeneɣ tazɣent, yettuɣal d asnaraf.

Alain

Tasuqilt : Awras

10952280_1611614412391471_404254074004319355_n

 

 

Da s tefṛansist

Alain (2)

Tasunḍa mačči d almad

Ur d-yewwi ara anaɣed tasunḍa ɣef leḥsab n izmal n kra n cciɛa. Acku di tazwara ismenyifen zemeren ad kellexen. U acku daɣen, dima iwata anesuneḍ deg wayen ur nebɣa ara anessen. ihi naqmet lbennat (aramen) di tazwara ed lebda. Win iḥemmelen kan tussniwin; yewwid ad yeqdec dɣa deg umezruy, deg usaḍuf, di Tsekla (belles-lettres); yeḥwaǧ ay-agi ugar n wayeḍ.
U amedyaz, nemgal, at-id-demmereɣ deg tusnakt ed lecɣal iwfusen. Acku yal amdan yewwid ad yettwassen am usemdan ameɣradi; neɣ dɣa ur d-yewwi ara anemeslay ɣef tasunḍa, ad nemeslay kan ɣef almad. U tḥeqqeɣ belli asmekti, xas ma yewɛaṛ, d cciɛa tameɣradit n uzaraf, n unbaḍ, ed usnulfu, tella dima d asendeh ifazen i ḍḍbiɛa.

Alain, Imeslayen ɣef usedwel

Tasuqilt : Awras

10917851_1609011792651733_3803115285847287119_n

 

Da s tefṛansist

Alain (1)

D acu i d-azaraf uɣdim ?

Alain :  » Menwala yettxemmimen yezzeggwir-d dima s tuccḍa. Taneffut tuɣdimt tetecceḍ di tazwara akken kan am tiyaḍ, leqdic-is amaẓlay d tuɣalin, mačči d taɣeṛt uqeṛṛu, d aseɣti aken i tella tɣawsa n ubeckil amezwaru… Tuccḍiwin-nneɣ akw d izarafen ibɣasen, u tidettin-nneɣ akw, war tasureft, d tuccḍiwin yettwareqqɛen.
Negza belli ameɣṛi ur yessikkid ara i usekkil, u dɣa, s uzarafyat ǧehden, yettɣil yallas am akken yeɣṛa-t, xas m’akken ur t-id-yeɣeṛi ara. Descartes yenna-d akken iwata belli d tayi-nneɣ n tidett iɣ-d-yesseɛṛaqen s tuget, s uzerreb agi, s timezziraz agi, s ugellez agi n ttfaṣil, yellan dɣa d timmuɣṛa. Tamuɣli yagi tella d tamuhakt s timad-is, tettedu ad suref i tuccḍa, u d tidett ma yella nettara lewhi i tiɣawsiwin s talsa, tecbeḥ yal tuccḍa.
Ɣef leḥsab n tmuɣli-iw ungif mačči ugar d amdan ig-teccḍen neɣ d amdan kan ig-ttɛawaden tidettin, war ma yella yecceḍ di tazwara am akken xedmen wigad i tent-yufan.  »

Yessuqel-it : Awras

10906138_1606666669552912_9090079397181143621_n

 

Da s tefṛansist

Ablug n teqbaylit !

Azul fell-awen ay imeɣṛiyen !

Wagi d ablug n yeḍṛisen s teqbaylit akked tenglizit. Iḍṛisen s tenglizit seg usmel n elllo.org i-d-yettwassuqlen ar teqbaylit. Iswi n waya d almad n snat n tutlayin, tin n wul akked tin n umaḍal ! Di tama nniḍen, s usuqel n tutlayin tijenṭaḍin ar tutlayt taqbaylit ar ad tuɣal d tameṛkantit u ad tufrar ger tutlayin yesɛan azal di tsertit tasnilsit tagraɣlant ! Awi yufan dɣa ad yili usuqel deg aṭas n yeḥricen am tsekla, tadamsa, tussniwin, ssinima, … Simal ad yili usuqel, simal ad tennerni tutlayt ! Acku ma yilin wawalen i yal taɣawsa, yezmer wemdan aten-yesseqdec di tudert n yallas ! Asmi ar ad xaṣṣen wawalen n tutlayt ad temmuɣben war ccek, u att-eǧǧen imawlan-is tagara !

Ad ilin iḍṛiṣen nniḍen n tfelseft seg ismel afṛansis Web-philo , inzan akked tira-w ed isefra-w s teqbaylit …

Awras

 

Au pays de Laryngale |
Nouvelleshorrifiques |
FUYONS, LISONS ! |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Debauchesetperversions
| No woman's land
| Site officiel de René Gouic...